Dykning Sportsdykker dykkercertifikat Padi Open Water kursus Djursland Syddjurs

Vedtægter

Vedtægter for Ebeltoft Sportsdykkerklub

§1. Klubben er stiftet i Auning 1. oktober 1978 som Auning Sportsdykkerklub. Ved en ekstraordinær generalforsamling 10. juni 2002 er det besluttet, at klubben ændrer navn til Ebeltoft Sportsdykkerklub (forkortet ESK) og fremover er hjemmehørende i Syddjurs Kommune.

 

§2. Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art.

 

§3. Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund, hvis love og sikkerhedsbestemmelser er gældende for klubbens aktive medlemmer.

 

§4. Seniorstatus oprettes automatisk når en junior fylder 16 år.
Støttemedlemmer kan ikke benytte klubbens faciliteter, men har udelukkende ret til at deltage i klubfester og lign. arrangementer. Det påhviler medlemmerne selv, at orientere sig på klubbens hjemmeside

 

§5. Kontingentstørrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingent til klubben opkræves helårligt.
Restance udover en måned medfører rykkerskrivelse fra kassereren pålagt et rykkergebyr fastsat af bestyrelsen.
Betales skyldigt kontingent samt rykkergebyr ikke indenfor den næstfølgende måned, beregnet fra rykkerdato, fortabes medlemskabet.
Formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.
Efter valg, skal nye medlemmer i bestyrelsen registreres i pengeinstitut med kopi af sundhedskort samt pas/kørekort. Tegningsret i pengeinstitut har formand og kasserer.
 

§6. Klubbens bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og ét valgt bestyrelsesmedlem.

Formanden og en af bestyrelsen udpeget person repræsenterer klubben i DSF’s repræsentantskab. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges på lige årstal. Kassereren på ulige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem.

På generalforsamlingen vælges ligeledes for 2 år ad gangen 2 suppleanter til bestyrelsen.

På generalforsamlingen vælges ligeledes for 2 år ad gangen 2 kritiske revisorer, der gennemgår og kontrollerer kassebeholdning og regnskab, samt påtegner regnskabet til forelæggelse for generalforsamlingen.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§7. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og indeholde følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning for det forløbne år.
  3. Revideret regnskab fremlægges af kassereren.
  4. Fastsættelse af kontingent samt undervisningsgebyr for nye elever.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg: Formand på lige årstal.

Kasserer på ulige årstal.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.

Valg af revisorer.

  1. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen kan der stemmes pr. skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan højst repræsentere to fuldmagter. Fuldmagter indkaldes ved mødets begyndelse af dirigenten.

 

§8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst halvdelen af klubbens aktive, stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelsen skal ske senest 1 måned efter ønske herom er fremsat – og med mindst 14 dages varsel.

 

§9. Klubbens medlemmer over 18 er stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen, såfremt de ikke er i restance. Alle skal være personligt myndige. Støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede.
 

§10. Valg til bestyrelsen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Enhver afstemning foregår ved håndsoprækning, men skal foregå ved hemmelig, skriftlig afstemning, såfremt ét medlem fremsætter krav herom.

Ved almindelig afstemning fungerer dirigenten som stemmetæller.

Fremsættes der krav om skriftlig afstemning, vælges der forud mindst 2 stemmetællere i forsamlingen.

 

§11. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne på disse møder. Der skal holdes mindst ét ordinært bestyrelsesmøde hvert kvartal.

 

§12. Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- og afgang af medlemmer, samt ændringer i bestyrelsen. Det påhviler bestyrelsen at orientere klubbens medlemmer om henvendelser, der måtte tilgå klubben fra DSF, og som har almindelig interesse for klubbens medlemmer.

 

§13. Bestyrelsen skal arrangere ture, træning, møder og anden aktivitet i klubbens ånd.

 

§14. Ingen dykkerture må foretages i klubbens navn uden bestyrelsens samtykke.

 

§15. Ønsker et medlem forelagt en sag for DSF’s bestyrelse eller et udvalg herunder, rettes henvendelse til klubbens bestyrelse, der sender sagen, såfremt den ikke kan afgøres lokalt, til DSF i 2 eksemplarer, med angivelse af, hvad der måtte være passeret i sagen.

 

§16. Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse afprøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier og den indkomne sum anvendes til sportsdykkermæssigt formål, fortrinsvis i lokalområdet, efter generalforsamlingens bestemmelse.

Kan der ikke opnås enighed om et sådant formål, overdrages værdierne til DSF med særligt henblik på uddannelsesmæssige formål.

Ovenstående vedtægter er godkendt på den lovligt indvarslede ekstraordinære generalforsamling Den 10. juni 2002

Revideret på den ordinære generalforsamling 2019.

[/b

Dykkerklubben.dk Bagvænget, 8400 Ebeltoft E-mail: post@dykkerklubben.dk © 2017